Motion ang. kommunens markinnehav. | Sverigedemokraterna i Finnveden

Motion ang. kommunens markinnehav.

Då kommunen nu beslutat sig för att köpa in mark utan att egentligen ha något behov av densamma anser vi från Sd att det behöver göras en inventering och sammanställning över vad kommunen egentligen äger för markområden.
Det bör utredas om vi egentligen behöver all mark vi äger eller om vi kan sälja av en del av markinnehavet för att lösgöra pengar som kan användas till andra investeringar som kommer våra skattebetalare till godo.
Är kommunens markinnehav strategiskt viktigt och absolut nödvändigt eller är det något vi samlat på oss enbart för ägandets skull?
Ett privat ägande istället för ett offentligt ägande borde vara att föredra anser vi.
Vi vill därför ge kommunstyrelsen i uppdrag
Att: Utreda kommunens markinnehav och huruvida vi bör sälja eller behålla vissa markområden genom en tvärpolitiskt sammansatt beredningsgrupp.
Peter Lundgren
Paul Borstam
Ronny Andersson
Sverigedemokraterna