Dagordning Årsmöte SD-Finnveden 20180204 | Sverigedemokraterna i Finnveden

Dagordning Årsmöte SD-Finnveden 20180204

180204 Kommunföreningsårsmöte för Sverigedemokraterna Finnveden

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.
 
§ 2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.
 
§ 3. Val av mötessekreterare.
 
§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 
§ 5. Fastställande av röstlängd. 
 
§ 6. Godkännande av årsmötets stadgeenliga kallelse.
 
§ 7.  Godkännande av dagordningen.
 
§ 8. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 
§ 9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat och balansräkning.
 
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående kommunföreningsstyrelsen.
 
§ 11. Redogörelse från den parlamentariska gruppen.
Utgår
§ 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
 
§ 13. Fastställande av antalet suppleanter.
 
§ 14. Val av ordförande för en tid av 1 år.
 
§ 15. Val av vice ordförande för en tid av 1 år.
 
§ 16. Val av andre vice ordförande för en tid av 1 år. valfritt
 
§ 17. Val av styrelseledamöter för en tid av 1 år.
 
§ 18. Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
 
§ 19. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år.
 
§ 20. Val av 1 revisorsuppleant för en tid av 1 år.
 

§ 21. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning

 

§ 22. Val av valberedning för en tid av 1 år.

 

§ 23. Val av distriktsombud till distriktsårsmötet.

 

§ 24. Fastställande av kommunlistor.

 

a/ Beslut om en gemensam eller flera valkretslistor

 

 

b/ Fastställande av kommunvalsedlar

 

 

c/ Fastställande samt riktlinjer av sent antagen valsedel som delegeras till kommunföreningsstyrelsen.

 

§ 25. Framställningar och förslag från kommunstyrelsen.
 

§ 26. Mötet avslutas.